دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعاهای ابراهیم

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

برتری جویی و فروتنی

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روابط زن و مرد

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

استفاده از کتاب مقدس

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وضعیت‌های جسمی‌ در دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا