دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

شرایط دوستی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای کارگران

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرگ مسیح

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا تجربه حضور خداوند

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

استفاده از کتاب مقدس

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روز داشتن در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا