دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

اولویت ها

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بشارت دادن

  • سطح: 4
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آمدن ثانویه عیسی

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

وعده‌ها برای دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت در خرج کردن

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا