دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

آموزش دادن کلام خدا

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مرد نیکو

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

قنطارها

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آمدن اولیه عیسی

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا