دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کفاره گناه

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وقف خود در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

زمان مناسب

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  نوشتاری

مشاهده درس

اعتماد به نفس مسیحی‌

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روابط والدین و فرزندان

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا