دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

اطمینان از پیروزی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آموزش دادن کلام خدا

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وضعیت‌های جسمی‌ در دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وقف خود در دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

برزگر

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا