دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

نجات یک هدیه است

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

گوسفندان و بزها

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کلیسا

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تکثیر مسیحیان

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بشارت دادن

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

برکات و دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا