دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

استفاده از کتاب مقدس

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای روحانی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مباشر زیرک

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پسر گمشده

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

رازگاهان با پرسشها

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا