دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعا برای نیازهای روحانی

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

رشد کردن

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دوستی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

رهبران کلیسا

  • سطح: 4
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کفاره گناه

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا