دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

گوسفندان و بزها

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خدا آگاه است

 • سطح: 6
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آوردن میوه

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مسیح در مرکز زندگی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

رهایی و دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کارگران در تاکستان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا