dev@222bc.orgدپارتمان پشتیبانی

دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

مسیح در مرکز زندگی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

رشد کردن

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

برکات و دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پرهیزکاری

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا