دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

خدمت کردن

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دگرگونی

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  نوشتاری

مشاهده درس

خدا پر جلال است

 • سطح: 6
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از پیروزی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روح القدس

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آگاهی به اصل و ریشه خود

 • سطح: 10
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا