دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

جشن عروسی

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت از طریق تادیب

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آگاهی به هدف خود

 • سطح: 10
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای روحانی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

فروتنی

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

باغبان های ظالم

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا