دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

آمدن اولیه عیسی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پاکی‌

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حقیقت در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت و اطاعت

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مسیح در مرکز زندگی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری

مشاهده درس

بازگشت به بالا