دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کمک شخصی

  • سطح: 8
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

ذات گناه

سلام بر شما

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  ویدئو شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

میلاد مسیح - کریسمس

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اولویتهای درست

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وفادار ماندن

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا