دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کارگران در تاکستان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روابط زن و مرد

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از هدایت خدا

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حل اختلافات

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اطمینان از نجات

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تربیت در خداوند

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا