امتحانات دانشگاه الاهیات ۲۲۲

عنوان سطح تعداد سوالات لینک ها
امتحان دوره مسیحیت چیست 1 50 شروع امتحان
امتحان دوره زندگی مسیحی 2 50 شروع امتحان
امتحان دوره تعالیم اساسی مسیحی 3 50 شروع امتحان
امتحان دوره زندگی خدمت 4 50 شروع امتحان
امتحان دوره تثلیث 5 50 شروع امتحان
امتحان میان ترم 6 150 شروع امتحان
امتحان دوره خانواده مسیحی و ازدواج 7 50 شروع امتحان
امتحان دوره کلیسای عیسی مسیح 8 50 شروع امتحان
امتحان دوره دعا و پرستش 9 50 شروع امتحان
امتحان دوره بررسی کتاب مقدس 10 50 شروع امتحان
امتحان دوره خدمت مسیحی 11 50 شروع امتحان
امتحان دوره مثال های عیسی مسیح 12 50 شروع امتحان
بازگشت به بالا