امتحانات دانشگاه الاهیات ۲۲۲

عنوان سطح تعداد سوالات لینک ها
امتحان دوره مسیحیت چیست 1 50 شروع امتحان
امتحان دوره زندگی مسیحی 2 50 شروع امتحان
امتحان دوره تعالیم اساسی مسیحی 3 50 شروع امتحان
امتحان دوره زندگی خدمت 4 50 شروع امتحان
امتحان دوره تثلیث 5 50 شروع امتحان
امتحان میان ترم 6 150 شروع امتحان
امتحان دوره خانواده مسیحی و ازدواج 7 50 شروع امتحان
امتحان دوره کلیسای عیسی مسیح 8 50 شروع امتحان
امتحان دوره دعا و پرستش 9 50 شروع امتحان
بازگشت به بالا