دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

مرگ مسیح

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تثلیث چیست؟

تثلیث چیست؟ چرا مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خداست؟

 • سطح: 5
 • ارائه به صورت:  نوشتاری

مشاهده درس

تکثیر مسیحیان

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت در خرج کردن

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

معمار دانا و معمار نادان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اهداف مشترک زندگی‌

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا